Kaip vaikai yra vertinami? Ar laiko gebėjimų testus? Ar yra kokie nors atsiskaitymai?

Standartizuotų gebėjimų testų mūsų mokykloje mokiniai nelaiko.

Mokiniai vertinami idiografiniu, aprašomuoju būdu. Plėtojame vadinamojo portfolio – aplanko – vertinimo sistemą. Taip pat vyksta metiniai įsivertinimo pokalbiai, kurių metu patys mokiniai mokomi reflektuoti, vertinti savo pažangą. Pradinėse klasėse pokalbiai vyksta kartu su tėvais, vėliau kalbasi tik mokiniai su mokytojais.

Mokinių pasiekimų, pažangos monitoringas vyksta nuolat. Įvairių darbų, projektų parodos, koncertai, spektakliai mūsų mokykloje yra vienas iš puikių įrankių vaiko asmeninei pažangai įvertinti.

Rašto darbai, kontroliniai, tam tikrų darbų ir projektų pabaigimas taip pat naudojami kaip atsiskaitymo forma. Kas dieną yra skiriamos užduotys, kurias reikia padaryti, atlikti.

Pažymius pradedame rašyti aštuntos klasės pabaigoje. Kol atsiranda pažymiai, mokiniams būna labai smalsu, kokius juos gautų. Kai tik prasideda vertinimas pažymiais, keletą savaičių būna labai įdomu, mokiniai stengiasi gauti kuo geresnį pažymį, bet šis efektas ilgai neišsilaiko, nes dauguma vaikų mokosi ne dėl pažymio. Pažymys niekada nėra pagrindinis įrankis. Ir toliau vyksta metiniai įsivertinimo pokalbiai, stebima vaiko pažanga, daromas aprašomasis vertinimas, mokomasi reflektuoti.