VALDORFO PEDAGOGIKA

Valdorfo pedagogikos požiūriu kiekvienas vaikas yra gabus ir unikalus, mokytojas jam tik padeda atskleisti savo potencialias galias. Ugdymo planas Valdorfo mokykloje paremtas amžiaus tarpsnių samprata. Vaikui augant nuolat kinta jo poreikiai, jautrumas, imlumas informacijai ir jos pateikimo būdui. Vienas iš ugdymo programos uždavinių yra sudaryti vaikui sąlygas susidurti su jo brandą atitinkančiais sunkumais, mesti tinkamą iššūkį ir taip stimuliuoti vidinių galių skleidimąsi. Kitas uždavinys – palaikyti, stiprinti, įtvirtinti besiformuojančius vaiko gebėjimus, sudaryti sąlygas saugiai vystytis jo vidiniam gyvenimui.

Per pirmus septynerius metus vaikas turi patirti, kad pasaulis yra GERAS, per antrąjį septynmetį – GRAŽUS, o per trečiąjį – TEISINGAS. Valdorfo pedagogika išlaiko pusiausvyrą tarp intelektualios, meninės ir praktinės veiklų bei ugdo visą žmogaus esybę – jo mąstymą, jausmus ir valią.

POŽIŪRIS Į ŽMOGŲ

Mūsų mokykla remiasi Valdorfo pedagogika ir antroposofiniu požiūriu į žmogų bei pasaulį. Vienas iš pagrindinių ugdymo principų – pasitikėjimas prigimtiniu vaiko gebėjimu ir siekiu pažinti bei mokytis. Vaikai yra smalsūs ir aktyvūs, trokšta pažinti pasaulį ir nori mokytis. Mokykloje kuriame aplinką, kuri žadina vaiko aktyvumą, padeda skleistis jame slypintiems gebėjimams.

AMŽIAUS TARPSNIAI

Ugdydami daug dėmesio skiriame vaiko amžiaus ypatumams, jo poreikiams konkrečiame amžiaus tarpsnyje. Vaikui augant keičiame darbo metodus, darbo organizavimą klasėje, mokomosios medžiagos parinkimo ir pateikimo būdus. Tinkamu laiku pamokose pateikta medžiaga atliepia vidinius augančio žmogaus procesus ir vaikai ne tik geriau išmoksta medžiagą, bet ir ir lengviau išgyvena amžiaus tarpsnių krizes. Ugdydami vaikus atsižvelgiame į jų individualią raidą, asmenines savybes, siekiame kiekvienam vaikui sudaryti sąlygas augti ir mokytis pagal jo galimybes ir ritmą. Norime, kad kiekvienas vaikas užaugtų darnia asmenybe, todėl mokytojai ugdo ne vien vaikų intelektą, ypač daug dėmesio skiria jų socialiniams, meniniams įgūdžiams ir praktinei veiklai. Mūsų mokiniai nelyginami vieni su kitais, nes svarbu individuali vaiko pažanga. Kuriame aplinką, kuri neskatina prisitaikymo, kur kiekvienas yra mylimas ir gerbiamas toks, koks yra.

PERIODAI

Valdorfo mokykloje pagrindinių dalykų mokomės kasdien 2-4 savaičių periodais. Tada darome pertrauką, o vėliau susigulėjusias žinias atnaujiname ir papildome naujame cikle. Toks būdas padeda mokiniui geriau sutelkti dėmesį į dėstomąją dalyką, nuosekliau į jį gilintis. / Periodais mokomės gimtosios kalbos, matematikos, geometrijos, geografijos, istorijos, visuomenės mokslų, biologijos, fizikos, chemijos, meno, formų. Per metus kiekvieno dalyko mokomės keliais ciklais.

RITMAS

Mokykloje svarbus metų švenčių ritmas, tai reikšminga sudėtinė mūsų ugdymo dalis. Mykolinės, Žibintų šventė, Advento spiralė, Advento mugė, bendruomeninis Kalėdų vaidinimas – visų laukiami metų įvykiai, kuriuose aktyviai dalyvauja vaikai, mokytojai ir tėvai. Pradinėse klasėse itin svarbus savaitės ritmas su dienos žinute. Kiekvieną dieną pradedame pagrindine pamoka, kuri trunka dvi akademines valandas (1,5 valandos). Savita pagrindinės pamokos struktūra leidžia palaikyti sveiką pusiausvyrą tarp susitelkimo ir atsipalaidavimo, protinio ir praktinio darbo. Pamoką pradedame ritmine dalimi – vaikai dainuoja ir žaidžia, deklamuoja, daro įvairius ritminius pratimus arba tiesiog bendrauja. Ritminė dalis skirta klasei suburti, nuteikti darbui. Per pagrindinę pamokos dalį prisimename temą, mokomės naujos medžiagos. Pradinėse klasėse pamokos gale mokytojas pasakoja pasakas, legendas, istorijas, o vyresnėse klasėse vaikai atlieka eksperimentus, detaliai aprašo konkrečius istorinius įvykius, biologijos, geografijos faktus, apibendrina naują medžiagą.

PATYRIMINIS MOKYMAS

Mūsų mokykloje labai svarbus praktinis mokymasis, mokymasis per patyrimą. Po pagrindinės pamokos mokomės dalykų, kuriems reikia nuolatinių pratybų – gimtosios ir užsienio kalbų, matematikos, dailės, darbelių, muzikos, kūno kultūros, šokių, euritmijos. Šios pamokos trunka 45 minutes. Mokytojai siekia, kad šios pamokos sietųsi su pagrindinės pamokos tema. Dviejų užsienio kalbų – anglų ir vokiečių – vaikai mokosi nuo 1 klasės, o dailės ir muzikos pamokos vyksta iki pat 12 klasės.

SĄSIUVINIS-KNYGA

Valdorfo mokykloje esame įsitikinę, kad ne vadovėliai, o mokytojo asmenybė daro lemiamą įtaką mokymo procesui. Mokytojas gali pagyvinti, padaryti įdomią ar prieinamą bet kokią medžiagą, nuspręsti, kada ir kokį vadovėlį naudoti. Dažniausiai vadovėlius naudojame gimtajai ir užsienio kalboms, matematikai, rečiau – gamtos mokslams mokyti. Pradinėse klasėse vadovėlio, kaip pagrindinio mokomosios medžiagos šaltinio, nenaudojame, jį atstoja mokinio sąsiuvinis-knyga. Mokinio sąsiuvinis-knyga – tai pagal amžių ir gebėjimus kuriami darbo užrašai, kuriuose atsispindi mokymosi turinys, individualūs vaiko pasiekimai, jo asmenybės raida. Šiuose sąsiuviniuose mokiniai rašo, skaičiuoja, braižo žemėlapius, diagramas, pasižymi svarbiausias temos mintis, atlieka užduotis. Esminis skirtumas tarp jų ir spausdintų pratybų sąsiuvinių yra įsitraukimas. Savo sąsiuviniuose-knygose visiškai viską daro mokinys – pats rašo tekstus, pats juos iliustruoja. Tikime, kad toks kūrybinis darbas leidžia vaikui gilintis į mokomąją medžiagą per asmeninį suvokimą.

VERTINIMAS

Kiekvieno mokinio pasiekimus vertiname individualiai, atsižvelgdami į jo galimybes ir pasiektą raidos lygį. Mokytojai reguliariai informuoja tėvus apie vaikų pasiekimus ar nesėkmes susitikimuose ar raštu, tariasi ir drauge sprendžia, kaip padėti įveikti sunkumus. Mokytojas stebi kiekvieno mokinio vystymąsi, stebi jo įsitraukimą į veiklas, pastangas, aktyvumą, ypatingus gebėjimus kokioje nors srityje, dalyvavimą santykiuose. Kasmet mokytojai rašo charakteristiką apie vaiko raidą – aprašomi jo mokymosi pasiekimai, įgyti įgūdžiai, darbo stilius, dalyvavimas socialinėje veikloje. 1-5 klasėse mokytojai stebi mokinį ir taiko formuojamąjį vertinimą, kuris padeda suprasti vaiko raidą ir skatina kiekvieną vystytis pagal individualias galimybes. 6-8 klasėse vyrauja formuojamasis vertinimas, kuriuo mokytojai stengiasi suteikti mokiniams reguliarų grįžtamąjį ryšį. 9-12 klasėse, kaip ir vidurinėje pakopoje, mokiniai yra vertinami formuojamuoju, o taip pat diagnostiniu ir apibendrinamuoju būdais, mokiniams rašomi pažymiai (dešimtbalė sistema). Jei mokinys išeina į kitą mokyklą, jo vertinimai paverčiami pažymiais, išduodamas patvirtintos formos bendrojo lavinimo mokyklos mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas.

IT & TV HIGIENA

Skatiname sveiką technologijų vartojimą, todėl mokykloje mokiniai mobiliaisiais telefonais nesinaudoja. Pamokų pradžioje telefonai surenkami ir saugomi mokytojų kambaryje. Po pamokų klasės mokytojai telefonus grąžina arba perduoda popiečio grupės auklėtojams, tuomet telefonas vaikui atiduodamas išvykstant namo. Tėvai gali susisiekti su vaikais per mokytojus, popiečio grupės auklėtojus ar administraciją. Pradinėse klasėse skatiname gyvo garso ir vaizdo gausą, todėl ugdymo procese vengiame naudoti technologijas, siekiame neužgožti amžiaus tarpsnio poreikių. Klasių mokytojai ir tėvai susitaria dėl bendrų TV ir IT naudojimo taisyklių mokykloje ir namuose.

PASKAITOS TĖVAMS

Esame bendruomeninė mokykla, mums svarbu dalintis žiniomis ir sukaupta patirtimi. Kasmet pirmokų priėmimo metu tėvus ir globėjus kviečiame į įvadines paskaitas apie Valdorfo pedagogiką, mokslo metais vyksta Lietuvos ir užsienio lektorių paskaitos apie vaikų ugdymą, bendruomeninį mokyklų valdymą, žmogaus raidą ir kitomis aktualiomis temomis.